Adatvédelmi irányelvek

A Petneházy Alapítvány

adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója

 

 1. Adatkezelő neve és elérhetőségei

 

Név: Promotheus Agency Bt.

Cégjegyzékszám: 15-06-080758

Adószám: 25648694-2-15

Telefonszám: +36 1 616 6138

E-mail cím: info@promotheus.hu

Honlap: www.promotheus.hu

 

      1.1 Adatfeldolgozó neve és elérhetősége, feladatköre

 

Név: Hetzner Online GmbH

Levelezési cím: Germany 91710 Gunzenhausen Industriestr. 25.

Telefon: +49 (0)9831 505-0

Fax: +49 (0)9831 505-3

Nyilvántartási szám: DE 812871812

E-mail cím: info@hetzner.com; data-protection@hetzner.com

Adatkezelési tájékoztatója: https://www.hetzner.com/rechtliches/datenschutz

Feladatköre: webtárhely szolgáltatás

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja, hatálya

 

A petnehazy.com weboldal (továbbiakban: weboldal) üzemeltetését a Petneházy Alapítvány megbízásából a Promotheus Agency Bt. (továbbiakban: Adatkezelő) végzi.

 

Jelen nyilatkozat célja, hogy rögzítse a weboldalra látogatók önkéntes hozzájárulásával adott személyes adatok Adatkezelő általi kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat, ezáltal biztosítva az egyének információs önrendelkezési jogát, valamint ehhez kapcsolódó teljes körű tájékoztatását.

 

Jelen adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató a weboldalra látogatók és az azon található elektronikus kapcsolatfelvétel lehetőségét igénybe vevő személyek adatainak kezelésére vonatkozik.

 

Adatkezelő elsődleges kötelezettségének tartja a tevékenysége során rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelmét. Ennek során kiemelt figyelmet fordít a vonatkozó nemzeti és nemzetközi jogszabályok által előírt adatbiztonsági követelmények maradéktalan betartására, illetve a személyes adatok védelméhez kapcsolódó alapelvek érvényesülésére. Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes és hatályos törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja és dolgozza fel.

 

Jelen tájékoztató megalkotásakor az Adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletben (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Info tv.), valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglalt rendelkezéseket vette alapul.

 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:​

 

 • Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

 • A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

 

 • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

 1. Fogalommeghatározások:

 

 • személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
 • érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;
 • adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • profilalkotás: személyes adat bármely olyan – automatizált módon történő – kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul;
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz.

 

 1. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre

 

4.1 Az elektronikus kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok

 

4.1.1 Érintett személyek

 

Azon természetes személyek, akik a weboldalon önként igénybe veszik az elektronikus kapcsolatfelvétel lehetőségét.

 

4.1.2 Adatkezeléssel érintett személyes adatok köre

 

Az elektronikus kapcsolatfelvétel lehetőségét igénybe vevő személyek neve, telefonszáma és e-mail címe.

 

      4.2 Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

 

Az Adatkezelő a weboldalra látogatók és az elektronikus kapcsolatfelvétel lehetőségét igénybe vevő személyekkel kapcsolatban a 4.1.2. pontban leírt adatokon kívül további adatot nem kezel, nem gyűjt és nem is rögzít. Technikai rendszereinek működtetése és az adatfelvétel során sem rögzít vagy naplóz automatikusan az érintett személyek számítógépével kapcsolatos egyéb adatot, így azok IP címét.

 

A személyre szabott szolgáltatások biztosítását elősegítő „cookie” / süti adatcsomagok közül az Adatkezelő kizárólag a feltétlenül szükséges „session”/munkamenet sütiket alkalmazza és helyezi el az érintettek számítógépén.  

 

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

       4.3 Automatizált adatkezelési rendszerek

 

Az Adatkezelő a weboldalra látogatók és az elektronikus kapcsolatfelvétel lehetőségét igénybe vevő személyekkel kapcsolatban automatizált adatkezelést, így profilalkotást sem végez.

 

 1. A személyes adatok kezelésének módja, technikai feltételei

 

Az Adatkezelő olyan technikai és szervezeti intézkedéseket, illetve eljárási szabályokat, valamint eszközöket alkalmaz, amely biztosítja, hogy a felvett és tárolt személyes adatok biztonságban legyenek, tehát az adatbiztonság követelménye ne sérüljön. Ennek során kiemelt figyelmet fordít az adatok kezelése kapcsán felmerülő esetleges kockázatokra, valamint megfelelő biztonsági jellegű mechanizmusok kialakítására annak érdekében, hogy megakadályozza az adatok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, felhasználását, megváltoztatását, illetve terjesztését.

 

Egy mégis bekövetkező adatvédelmi incidens esetén a szükséges intézkedések megtétele, valamint az érintett tájékoztatása céljából Adatkezelő nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

 1.        Az adatkezelés jogalapja és célja

 

         6.1 Az adatkezelés jogalapja

 

A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) és a 4. cikk 11) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

 

Az adatkezelésre az érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely tartalmazza az érintett személy kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az elektronikus kapcsolatfelvétel során az általa közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Mindezt biztosítja a weboldal azon funkciója, miszerint az elektronikus kapcsolatfelvétel elérése kizárólag jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató megismerését és elfogadását követően lehetséges.

 

6.1.1 A hozzájárulás elmaradásának következménye

 

Az elektronikus kapcsolatfelvétel igénybevételének elmaradása vagy mellőzése nem befolyásolja a weboldalon szereplő adatok elérhetőségét, minőségét. Az adatszolgáltatás elmaradásának egyedüli következménye, hogy az érintett számára nem lesz elérhető a honlapon keresztüli elektronikus kapcsolatfelvétel lehetősége. Azonban ez nem akadálya annak, hogy az érintett személy az Adatkezelő által megadott egyéb elérhetőségeken kapcsolatba lépjen, illetve tartsa a kapcsolatot az Adatkezelővel.

 

         6.2 Az adatkezelés célja

 

 • online tartalomszolgáltatás
 • a weboldalon keresztül történő elektronikus kapcsolatfelvétel biztosítása
 • az érintett személy azonosítása (név megadása)
 • az érintett személlyel való kapcsolatfelvétel (e-mail cím és telefonszám megadása)
 • az érintett személlyel való kapcsolattartás (e-mail cím és telefonszám megadása)
 • az érintett személyek jogainak védelme
 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az érintett által megadott személyes adatokat az e pontban írt céloktól eltérő más célokra nem használja fel.

 

 1.   Érintett jogai, érvényesítésük módja

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában

 

 • az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),
 • kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),
 • kérelmére személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
 • a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is (tiltakozáshoz való jog),
 • az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog),
 • kérelmére személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
 • kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog).

 

Az érintett fenti jogainak érvényesítése érdekében, továbbá egyéb, adatkezeléssel kapcsolatos kérdései, észrevételei esetén elektronikus formában az erre létrehozott, adatvedelem@promotheus.hu e-mail címen vagy postai úton fordulhat az Adatkezelő felé. 

 

Az Adatkezelő az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő világos, közérthető formában, díjmentesen, illetve az érintett erre irányuló kifejezett kérésére írásban tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A postai úton megküldött kérelmeket, illetve tájékoztatáskéréseket a megkeresett Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha azok alapján az érintett személy egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést pedig abban az esetben, amennyiben azt az érintett személy Adatkezelő által ismert e-mail címéről küldték meg.

 

       7.1 Hozzájárulás visszavonásához való jog

 

Az elektronikus kapcsolatfelvételt igénybe vevő személyek bármikor dönthetnek személyes adataik kezeléséhez adott hozzájárulásuk visszavonásáról. Az elektronikus kapcsolattartás megszüntetését az érintettek bármikor kezdeményezhetik az Adatkezelőhöz tartozó e-mail címekre küldött elektronikus levéllel vagy az Adatkezelő által megadott egyéb elérhetőségeken. Ezt követően a személyes adatok további kezelése és tárolása megszűnik, azok azonnal törlődnek az Adatkezelő és Adatfeldolgozó rendszeréből. A megszüntetés vagy a hozzájárulás visszavonása nem zárja ki az újbóli kapcsolatfelvétel lehetőségét, továbbá nem érinti az Adatkezelő visszavonás előtti adatkezelésének jogszerűségét.

 

 1.    Az adatkezelés időtartama

 

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó(k) a megadott személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, illetve tárolja.

 

 1. Adattovábbítások

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az általa felvett és kezelt személyes adatok kizárólag tárhelyszolgáltatás igénybevétele céljából kerülnek közlésre az Adatfeldolgozóval, további címzettek részére az adatok nem kerülnek sem átadásra, sem továbbításra.

 

Azonban, Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen kezelt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

 1. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa, azonban erről minden esetben elektronikus formában tájékoztatja az érintett személyeket.

 

 1. Jogorvoslati jogok

 

Az érintett személy az Info. tv. alapján tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 

 1. a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb huszonöt nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az Adatkezelő által meghozott döntésével nem ért egyet, valamint, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

Amennyiben az érintett személy úgy tapasztalja, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatai kezeléséhez, illetve védelméhez fűződő jogait, jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: http://naih.hu

 

Továbbá, az érintett az Adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

 

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, amely ilyen esetekben soron kívül jár el. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre további tájékoztatást nyújt a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.